Comissió Informativa del Servei d'Assistència Municipal

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern de tots els assumptes de l’àmbit de competència del Servei d’Assistència Municipal-SAM.

* Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

President

Vocal titulars

Vocals suplents