Comissió Informativa d'Hisenda i Economia

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes i actes de desenvolupament de la gestió econòmica de la Corporació i de Patrimoni.

Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents