Diputada delegada de Recursos Humans

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. La presidència de la comissió de seguiment dels acords en matèria de personal, pla de treball i carrera.
 4. La resolució dels assumptes següents:
 • Nomenar el personal funcionari i declarar la situació de jubilació.
 • Contractar el personal laboral i declarar la situació de jubilació.
 • Resoldre les peticions del personal referents a llicències, permisos, situacions administratives, Fons Social, etc.
 • Aprovar el Pla de formació corporativa.
 • Concedir i denegar ajuts per a realitzar cursos de formació, inclosa l'aprovació de les despeses que es derivin dels ajuts concedits.
 • Aprovar i concedir gratificacions i complements de productivitat.
 • Aprovar els convenis de pràctiques amb estudiants.
 • Aprovar les convocatòries de borses de treball.
 • Aprovar les llistes de persones admeses i excloses dels processos selectius, dels processos de provisió de llocs de treball i de les borses de treball.
 • Aprovar la composició dels tribunals qualificadors de les proves i de les comissions de valoració.
 • Resoldre els recursos d’alçada contra els actes administratius dels tribunals de selecció.
 • Resoldre els processos de provisió de llocs de treball.
 • Aprovar les comissions de serveis.
 • Aprovar els encàrrecs de funcions.
 • Aprovar els expedients relatius a l’abonament de dietes i desplaçaments, pràctiques d’estudiants, assistència a tribunals, premis i jubilacions.
 • Aprovar tots els expedients relatius als diferents conceptes retributius a abonar mitjançant nòmina, incloses les bestretes.
 • Resoldre les peticions de reconeixements de serveis prestats.
 • Elevar propostes a la Presidència relatives a expedients disciplinaris.
 • Autoritzar i disposar les despeses per tots aquells conceptes a abonar per nòmina, reconeguts en exercici de les competències delegades per la Presidència en l’àmbit de gestió assignat.
 • La signatura, per autorització, del vistiplau dels certificats de serveis, de lloc de treball, etc. corresponents a l’àrea de gestió assignada.
 • La signatura, per autorització, de les actes de presa de possessió de personal en comissió de serveis.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputada delegada