Diputada delegada d'Ocupació i Emprenedoria

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

 1. L’impuls i la direcció dels serveis i les activitats incloses en l’àmbit específic, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 2. L’estudi i proposició de línies d’ajuts i subvencions en l’àmbit de gestió assignat.
 3. La resolució dels assumptes següents:
 • Aprovar projectes vinculats a plans i tallers d'ocupació i promoció econòmica, que corresponguin a convocatòries d'altres administracions públiques.
 • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvencions a concedir per altres administracions públiques per als projectes de l'àrea.
 • Acceptar, renunciar, justificar i reintegrar les subvencions concedides per altres administracions públiques.
 • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació amb les subvencions concedides o denegades per altres administracions corresponents a l’àmbit de gestió assignat.
 • Aprovar projectes vinculats a plans i tallers d'ocupació i projectes d'ocupació i emprenedoria.
 • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació amb les subvencions concedides o denegades per altres administracions corresponents a projectes d'ocupació i emprenedoria.
 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la Corporació corresponents als lliuraments de subvencions concedides per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat.
 • La signatura, per autorització, de tota la documentació vinculada a les subvencions concedides per altres administracions pels projectes aprovats en l’àrea de gestió assignada (sol·licituds, justificacions, al·legacions, certificats, etc.).

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

De totes les resolucions i actes de gestió que realitzi ha de donar-ne compte a la diputada delegada de Recursos Humans.

Diputada delegada