Diputat delegat de Centres d'Ensenyament

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius del seu àmbit de gestió.
 2. La direcció i l’impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. La resolució dels assumptes següents:
 • Aprovar la presentació de sol•licituds de subvencions a concedir pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria educativa, per als centres educatius de la Diputació.
 • Acceptar les subvencions concedides pel Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria educativa, per als centres educatius de la Diputació.
 • Concedir les subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació a les AMPA’s dels centres educatius de la Diputació.
 • Resoldre les sol•licituds de devolucions de matrícules per les activitats desenvolupades pels centres educatius de la Diputació.
 
- En relació amb els centres educatius de música:
 • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
 • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin el reconeixement de crèdits acadèmics als alumnes.
 • Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per a la preinscripció i matriculació d’alumnes.
 • Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
 • Autoritzar la realització d’activitats i cursos, sempre que no comportin l’aprovació de preus públics.
 • Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases reguladores corresponents, en els procediments de concessió de premis convocats pels centres.
 • Autoritzar la cessió temporal d'instruments musicals a favor d'entitats i particulars.
 
- En relació amb els centres educatius d’art i disseny:
 • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
 • Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin reconeixement de crèdits acadèmics d’alumnes.
 • Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
 • Autoritzar la realització d’activitats i cursos, sempre que no comportin l’aprovació de preus públics.
 • Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases reguladores corresponents, en els procediments de concessió de premis convocats pels centres.
 • Autoritzar les intervencions de restauració de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa.
 • Autoritzar col•laboracions puntuals dels centres educatius d'art amb diferents entitats i institucions.
 
- En relació amb els centres educatius d’ensenyaments especials:
 • Resoldre els expedients de matriculació d’alumnes als centres d’ensenyament especial.
 • Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans anuals i memòries.
 • Aprovar els convenis individuals de pràctiques en els centres d’ensenyament especial, que comportin el reconeixement de crèdits acadèmics als alumnes.
 • Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per a la preinscripció i matriculació d’alumnes als centres.
 • Autoritzar la realització d’activitats que no comportin l’aprovació de preus públics.
 • La signatura, per autorització, dels convenis individuals de pràctiques d’alumnes en els centres d’ensenyaments especials de la Diputació.
 
I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.
 
De totes les resolucions i actes de gestió que realitzi ha de donar-ne compte al diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà - SAC.
 
Les delegacions efectuades inclouen les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis.

Diputat delegat