Diputat delegat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

  1. L’impuls i la direcció dels serveis i les activitats incloses en l’àmbit específic, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
  2. L’estudi i proposició de línies d’ajuts i subvencions en l’àmbit de gestió assignat.
  3. La resolució dels assumptes següents:
  • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
  • Reconèixer les obligacions de pagament de la Corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

De totes les resolucions i actes de gestió que realitzi ha de donar-ne compte al diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal - SAM.

Diputat delegat