Diputat delegat de Patrimoni

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

  1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
  2. La direcció i l’impuls del servei de Patrimoni, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
  3. La resolució dels assumptes següents:
  • Adjudicar els contractes patrimonials quan el seu valor estimat no superi els límits dels contractes menors establerts per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
  • Autoritzar i disposar les despeses derivades de les contractacions patrimonials, quan el seu valor estimat no superi els límits dels contractes menors establerts per la legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
  • Incoar i resoldre els expedients de declaració de béns no utilitzables.
  • Acceptar donacions pures i simples de béns mobles.
  • Resoldre els expedients de cessions temporals de béns patrimonials.
  • Aprovar les regularitzacions i rectificacions cadastrals dels béns immobles.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat