Diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de la unitat, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. L’estudi de les propostes d'ajuts i subvencions provinents de fons europeus.
 4. La resolució dels assumptes següents:
 • Aprovar els projectes vinculats a fons europeus que corresponguin a convocatòries d'altres administracions públiques.
 • Aprovar la presentació de sol·licituds de subvenció a fons europeus a concedir per altres administracions públiques.
 • Formular al·legacions i interposar recursos administratius en relació a aquestes sol·licituds de subvencions de fons europeus, presentades, concedides o denegades per altres administracions.
 • Aprovar els projectes vinculats a la participació de la Diputació de Tarragona en xarxes internacionals.
 • Aprovar els projectes de desenvolupament econòmic.
 • Aprovar els projectes i qualsevol tràmit necessari de l'àmbit de la Regió del Coneixement.
 • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
 • Reconèixer les obligacions de pagament de la Corporació corresponents als lliuraments de subvencions concedides per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat.
 1. La signatura, per autorització, de tota la documentació vinculada a les subvencions concedides per altres administracions pels projectes aprovats en l’àmbit de gestió assignat (sol·licituds, justificacions, al·legacions, certificats, etc.).

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit específic de gestió assignat.

Diputat delegat