Diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal - SAM

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. La coordinació superior de l’àrea de gestió assignada.
 4. La resolució dels assumptes següents:
  • Concedir les assistències especialitzades tècniques, jurídiques i altres als ens locals.
  • Aprovar la creació de noves línies d’assistència municipal.
  • Aprovar els plans de formació i la realització de cursos i jornades de formació.
  • Aprovar l’organització d’activitats i la participació en projectes relacionats amb l’àmbit de gestió assignat.
  • Concedir els ajuts en matèria de préstecs als ens locals.
  • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat (excepte el servei de Medi Ambient, Salut Pública, Territori i Enginyeria Municipal i els corresponents al Pla d'Acció Municipal - PAM), relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
  • Reconèixer les obligacions de pagament de la Corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat (excepte el servei de Medi Ambient, Salut Pública, Territori i Enginyeria Municipal i els corresponents al Pla d'Acció Municipal - PAM).
 5. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l’àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat