Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà - SAC

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. La coordinació superior de l’àrea de gestió assignada.
 4. La resolució dels assumptes següents:
  • Concedir llicències d’ús privatiu d’espais per a exposicions temporals
  • Resoldre els expedients de publicacions.
  • Autoritzar la cessió temporal d’espais de tots els centres educatius de la Diputació de Tarragona a favor d’entitats i particulars.
  • Resoldre els expedients de concessió de préstecs d’exposicions itinerants, obres d’art del MAMT, reproducció de fons, etc.
  • Aprovar el calendari anual d’exposicions del pati del Palau i del Palau Bofarull.
  • Aprovar el calendari anual d’exposicions temporals del MAMT, el programa d’activitats del MAMT, en aplicació del Pla Estratègic Corporatiu, etc.
  • Autoritzar la realització d’activitats i cursos organitzats pel MAMT, sempre que no comportin l’aprovació de preus públics.
  • Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat, relatives a: acceptació de renúncies, sol·licituds de pròrrogues i declaracions de pèrdua del dret al cobrament.
  • Reconèixer les obligacions de pagament de la Corporació corresponents als lliuraments de subvencions i ajuts concedits per la Junta de Govern en l’àmbit de gestió assignat, excepte en relació a les subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses al catàleg de programacions culturals dels ens locals.
  • Resoldre les sol·licituds d’ús de l’Auditori de la Diputació de Tarragona i liquidar les taxes corresponents a les autoritzacions per utilització privativa o aprofitament especial de l’Auditori.
 5. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment i lloguer d’espais corresponents a l’àrea de gestió assignada.
 6. La signatura, per autorització, dels contractes d’actuacions de grups musicals.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat