Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Territori - SAT

Informació

La delegació genèrica de la Presidència comprèn:

 1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
 2. La direcció i l’impuls de l’àrea, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.
 3. La resolució dels assumptes següents:
  • Concedir autoritzacions administratives per obres i activitats a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona i liquidar les taxes corresponents a llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local.
  • Resoldre els expedients sancionadors en matèria de carreteres.
  • Concedir als ens locals assistències consistents en la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats i resoldre les qüestions derivades d’aquestes concessions.
  • Resoldre els expedients de devolució de fiances de permisos d'obres en carreteres de la xarxa viària local.
  • Sol·licitar autoritzacions davant d’altres administracions públiques per activitats relacionades amb l’àmbit de gestió assignat.
 4. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment corresponents a l’àrea de gestió assignada.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

Diputat delegat