Diputat delegat d'Oficina Tècnica i Projectes i Obres

Informació

La delegació específica de la Presidència comprèn:

  1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius estratègics i operatius del seu àmbit de gestió.
  2. La direcció i l’impuls de l’àmbit de gestió assignat, sense perjudici de la direcció superior de la Presidència.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat directament o indirecta amb l’àmbit de gestió assignat.

De totes les resolucions i actes de gestió que realitzi ha de donar-ne compte al diputat delegat dels Serveis d’Assistència al Territori - SAT.

Diputat delegat