Intervenció: Comissió Especial de Comptes

Informació

Àmbit de gestió:

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de totes les comptes, pressupostàries i extrapressupostàries, que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació, d’acord amb l’establert a la legislació reguladora de la comptabilitat de las entitats locals.

President

Vocals titulars

Vocals suplents