ple Diputació

Ple

El Ple de la Diputació és l'assemblea dels 27 diputats i diputades, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes, alcaldesses i regidors dels ajuntaments de la província.

El Ple de la Diputació és el màxim òrgan col·legiat de govern amb caràcter obligatori. Les funcions del Ple són d'aprovació de les actuacions i de les polítiques pròpies de la institució, i estan regulades i definides en l'art. 33 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, entre les quals destaquen: l'organització de la Diputació, l'aprovació de les ordenances, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, l'aprovació dels plans de caràcter provincial, el control i la fiscalització dels òrgans de govern, l'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, i el nombre i règim del personal eventual.

En matèria de contractació té competències respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan pel seu valor o durada no corresponguin al President, és a dir, quan el seu valor estimat superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, així com els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys.

En l’àmbit tributari, li correspon l’acceptació de la delegació de competències en matèria de recaptació feta pels ajuntaments de la província a favor de l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos.

D'acord amb la mateixa Llei, el Ple en virtut del principi d’autoorganització i per tal de dotar de major eficàcia i celeritat en l’actuació corporativa ha vingut establint un règim de delegació de l’exercici de les seves atribucions en la Junta de Govern.

El Ple de la Diputació de Tarragona està format per 27 diputades i diputats, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els ajuntaments després de les eleccions municipals.

El Ple es reuneix amb caràcter ordinari cada mes, excepte l’agost, sens perjudici de la possibilitat de convocar sessions extraordinàries i extraordinàries urgents quan així s’escaigui.