Vicepresidents

Informació

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o malaltia.

Vicepresident primer

Vicepresidenta segona

Vicepresident tercer

Vicepresidenta quarta