Indicadors de la Llei de Transparència (INDIP 2015)

FRE: cal publicar en Format Reutilitzable, segons el que estableix l'art. 5.4 de la Llei 19/2013 de Transparència

 

1.- Planificació i organització de la Diputació (2):
67. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució. (FRE)
68. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència. (FRE)

 

2.- Contractes, convenis i subvencions (6):
69. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris. (FRE)
70. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). (FRE)
71. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) en un apartat específic de la web els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). (FRE)
72. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (FRE)
73. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes. (FRE)
74. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. (FRE)

 

3.- Càrrecs de la Diputació i entitats dependents i participades (3):
75. Es publiquen les retribucions percebudes pel president i dels diputats/ades. (FRE)
76. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats que en depenen. (FRE)
77. Es publiquen les Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes de la Diputació preveu la Llei de Bases de Règim Local.

 

4.- Informació econòmica i pressupostària (3):
78. Es publiquen els Pressupostos consolidats de la Diputació, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució. (FRE)
79. Es publiquen els comptes anuals/compte general de la Diputació, amb informació separada de la pròpia Diputació i de les seves entitats dependents. (FRE)
80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de la Diputació i de les entitats dependents i participades.

 

Galeria d'imatges