Indicadors nova llei de transparència (2013)

1.- Planificació i organització de la Diputació

67. Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
68. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

2.- Contractes, convenis i subvencions

69. Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s’hagin publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.
70. Es publiquen les modificacions dels Contractes formalitzats.
71. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats, almenys de forma agregada (nombre de contractes i import global).
72. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic.
73. Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb menció de las parts signants, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.
74. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

3.- Càrrecs de la Diputació i entitats dependents i participades

75. Es publiquen les retribucions percebudes pel President/a i dels Diputats/es.
76. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les Entitats dependents i participades per la mateixa.
77. Es publiquen les Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes previstes a la Llei de Bases de Règim Local.

4.- Informació econòmica i pressupostària

78. Es publiquen els Pressupostos de la Diputació, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d’ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d’execució.
79. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de la Diputació (Balanç, Compte del Resultat econòmic-patrimonial, Estat de liquidació del Pressupost i Memòria).
80. Es publiquen els Informes d’Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de la Diputació i de les entitats dependents i participades.

 

Galeria d'imatges