Informació economicofinancera

Intervenció de la Diputació de Tarragona és una àrea de primer nivell que s'encarrega del control i la fiscalització de tots els actes, documents i expedients de la corporació i dels seus organismes autònoms. Té la missió de facilitar als departaments gestors els recursos econòmics i els procediments d'execució que faciliten la prestació dels serveis, la direcció de la comptabilitat i formulació dels comptes de l'entitat i dels ens que en depenen, així com vetllar, mitjançant la fiscalització, per tal que aquests gestors adeqüin les seves accions a la legalitat financera vigent i a les normes de treball que la Corporació dicta per a una millora contínua en la gestió de les seves competències, orientades a la prestació de serveis d'assistència als municipis de la província.  

Podeu consultar la informació de la Gestió econòmica de la Diputació i els seus organismes autònoms en el Portal de Transparència>Gestió econòmica