Informació economicofinancera

Intervenció de la Diputació de Tarragona és l'àrea encarregada del control i la fiscalització de tots els actes, documents i expedients de la corporació i dels seus organismes autònoms. Té la missió de facilitar als departaments gestors els recursos econòmics i els procediments d'execució que faciliten la prestació dels serveis, la direcció de la comptabilitat i formulació dels comptes de l'entitat i dels ens que en depenen.  

Podeu consultar la informació de la Gestió econòmica de la Diputació i els seus organismes autònoms en el Portal de Transparència>Gestió econòmica