Informació sobre la Diputació (2013)

1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació

1. S’especifiquen dades biogràfiques i l’adscripció política del President/a i dels Diputats/ades
2. S’especifiquen les adreces electròniques del President/a i dels Diputats/ades.
3. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació, i l’import individual o col·lectiu, actual i, en el seu cas futur, de les seves retribucions.
4. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Diputació, amb especificació anual de les dotacions cobertes i vacants dels empleats públics, així com les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.
5. Es publica el règim de dedicació dels càrrecs públics i les seves retribucions
6. Es fa pública (i queda emmagatzemada a la web) Agenda d'activitats i visites dels Alts càrrecs i els Diputats.
7. Existeix a la web un espai pels diferents Grups polítics representats a la Diputació (per a que aquests puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i/o les seves recomanacions).

2.- Informació sobre l'organizació i el patrimoni de la Diputació

8. Es publica la relació d’Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació.
9. Es publica el nombre de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.
10. Es publica l’Inventari de Béns i Drets de la Diputació.
11. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials.

3.- Informació sobre l'estructura de la Diputació i la Província

12. Es publiquen els reglaments orgànics de la Diputació i altra normativa de desenvolupament de la seva capacitat d’autoorganització.
13. Es publica la llista actualitzada i les bàsiques de les entitats públiques i privades en les que té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços als webs d’aquests.
14. Es publica un Cens de demarcacions i entitats de la província (i la seva respectiva població): a) Partits judicials, b) Municipis; c) Mancomunitats; d) Entitats d’Àmbit Territorial inferior a municipi (EATIMs).
15. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: Piràmides de població, Renda per càpita, Índex d’atur, % de superfície forestal, % de superfície d’explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà, entre d’altres.
16. Es publica Informació mediambiental, educativa, i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l’àmbit de la província.

4.- Informació sobre normes i institucions provincials

Es divulga informació dels Òrgans de Govern Provincials:

17. Ordres del dia dels Plens Provincials amb anterioritat a la celebració de les sessions.
18. Actes o Acords íntegres dels Plens Provinciales.
19. Actes o Acords íntegres de les Juntes de Govern.
20. Es publiquen i es mantenen actualitzades les Ordenances y reglaments propis.
21. Existeix i es publica un “Codi ètic o Codi de bon govern” de la Diputació (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).

 

Galeria d'imatges