Informació sobre la Diputació (INDIP 2015)

 

1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació (7):
1. S'especifiquen dades biogràfiques i l'adscripció política del president i dels diputats/ades.
2. S'especifiquen les adreces electròniques del president i dels diputats/ades, així com els seus perfils (o els de la Diputació) en xarxes socials.                                                                                                                                                      Twitter i Facebook de la Diputació de Tarragona
3. Es publiquen les Despeses de viatge originades pel president i pels diputats/ades.
4. Es fa pública (i queda emmagatzemada a la web) l'Agenda d'activitats i visites del president i dels diputats/ades.
5. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Diputació, amb el detall de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.
6. Es publica el règim de dedicació de cada un dels Càrrecs electes i les seves retribucions.
7. Es publica la relació de càrrecs/llocs de confiança de la Diputació, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions, i les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l'abandonament del càrrec.

 

2.- Informació sobre l’organització i el patrimoni de la Diputació (8): 
8. Es publica la relació dels Òrgans col·legiats de la Corporació i la seva composició, així com la remuneració i dietes per assistència.                                                                                                                                                                          Els Òrgans col·legiats de la Diputació són el Ple, Junta de Govern, Comissions Informatives i Comissions Especials.
9. Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a la Diputació.
10. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.
11. Hi ha a la web un espai per als diferents grups polítics representats a la Diputació (perquè aquests puguin fer públiques les seves activitats, les seves demandes i/o les seves recomanacions).
12. Es publica la política de gestió de documents electrònics i altres instruments que regulen l'administració dels documents i arxius de la institució.
13. Es publiquen de forma permanent i actualitzada les regles i procediments vigents per a l'eliminació de documents.
14. Es publica complet l'Inventari de Béns i Drets de la Diputació.
15. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes autònoms, ens dependents, consorcis i societats provincials.

 

3.- Informació sobre l'estructura de la Diputació i la Província (5):
16. Es publiquen els reglaments orgànics de la Diputació i la resta de normativa de desenvolupament de la seva capacitat d'autoorganització.
17. Es publica la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços a les webs dels mateixos.
18. Es publica un Cens de demarcacions i entitats de la província (i la seva respectiva població): a) Partits judicials, b) Municipis, c) Mancomunitats, d) Entitats d'àmbit territorial inferior a municipi (EATIM).
19. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: Piràmides de població, Renda per càpita, Índex d'atur, % de superfície forestal, % de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà entre d'altres.
20. Es publica Informació mediambiental, educativa, i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de la província.

 

4.- Informació sobre normes i institucions provincials (5):
21. Es publiquen les Ordres del dia dels Plens Provincials amb antelació a la celebració de les sessions
22. Es publiquen els Actes o acords íntegres dels Plens Provincials.
23. Es publiquen els Actes o acords íntegres de les Juntes de Govern.
24. Es publiquen i es mantenen actualitzats les Ordenances i reglaments propis.
25. Existeix i es publica un "Codi ètic" o un "Codi de bon govern" de la Diputació (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).

 

Galeria d'imatges