Instruments de descripció

L'Arxiu General publica l'índex dels fons documentals, l'inventari dels documents custodiats i la relació dels instruments de descripció.

La Diputació de Tarragona fa públiques les eines descriptives que l'Arxiu té a la seva disposició per informar de les possibilitats de consulta alhora que augmenta el grau de transparència envers els ciutadans.

L'índex dels fons documentals descriu el contingut de cada fons custodiat a l'Arxiu General a partir de les sèries documentals (codi i nom de la classificació) i el seu abast cronològic. Aquesta eina permet tenir una visió global dels documents de l'Arxiu, com també, concretar l'abast de cada fons o dels documents resultants de les seves funcions.

L'inventari dels documents custodiats a l'Arxiu General permet visualitzar la documentació que es conserva a l'Arxiu a partir de les unitats orgàniques de la Diputació, en aquest sentit, s'ha de tenir en compte el canvi de nom o de funcions entre elles. Dins de cada unitat, la informació s'estructura en sèries documentals, anys extrems i volum de documentació (capses, llibres, projectes, imatges...).

La relació dels instruments de descripció informa de les eines elaborades per l'Arxiu General per a localitzar els diferents documents. Es tracta de la guia, els inventaris i catàlegs, les relacions de transferència i la base de dades de l'aplicació de l'Arxiu.

Galeria d'imatges