La Diputació Responsable - Àmbit Corporatiu

Posem l'accent en la formació
Posem l'accent en la formació

Àmbit de gestió interna: Les persones, una de les nostres prioritats

  • La responsabilitat social corporativa en l’àmbit dels càrrecs electes i de la funció pública

La corporació està pendent de ratificar l’acord de la Comissió Executiva de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que aprova el Codi del Bon Govern Local, on s’inclouen els principis de transparència i ètica pública, a més de les mesures per a millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local. 

  • La Formació

A la Diputació som conscients de la importància de la formació com a instrument de millora dels serveis i de professionalització dels treballadors de les entitats locals.

Com a entitat al servei dels ajuntaments, la major part de la formació que planifiquem va destinada als empleats públics, per tal que puguin oferir una resposta professional a les necessitats dels ciutadans, oferint serveis de qualitat, sempre pensant en les persones.

En els nostres plans de formació també s'inclouen altres accions formatives destinades a persones relacionades amb activitats de les entitats locals. Temes tan importants com la salut pública, el medi ambient i la promoció turística del nostre territori, són alguns dels àmbits inclosos en aquesta programació.

Consolidar i potenciar una oferta formativa de qualitat, d'acord amb les necessitats dels empleats de les administracions públiques de les nostres comarques, és un dels nostres principals objectius.

A més de l’oferta formativa per a treballadors dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, la Diputació de Tarragona compta amb un Pla de formació corporatiu per als propis empleats de la Diputació.

  • La Salut i la Prevenció de Riscos Laborals

L’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives a la Diputació de Tarragona es realitza a través d’un servei de prevenció mancomunat. Aquest proporciona l’assessorament i suport que es precisi en funció del tipus de riscos de la corporació en referència a: 

- El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva.

- L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors en els terminis previstos en l’article 16 de  la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

- La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficiència.

- La informació i formació als treballadors.

- La vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos derivats del treball (contractat amb un servei de prevenció aliè).

- El Servei de Prevenció Mancomunat de la Diputació de Tarragona (d’aquí endavant SPMDT) assumirà, per tant, les especialitats de seguretat, higiene i ergonomia, i psicosociologia aplicada. L’especialitat de vigilància de la salut serà contractada a un servei de prevenció aliè.

  • Conciliació de la vida familiar, laboral i personal

Conciliar la vida laboral i la vida personal i familiar és molt difícil per a les dones i els homes que treballen. Des de la Diputació de Tarragona, conscients i sensibles a aquesta problemàtica, hem endegat una sèrie de mesures per facilitar aquesta conciliació entre el nostre personal.

Les mesures es recullen en el Pacte de condicions de treball del personal funcionari i en el Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona.

Entre d’altres, es poden gaudir de permisos per raons diverses i s’ha flexibilitzat l’horari per a les persones amb permisos de maternitat, de paternitat, d’adopció, d’acolliment, per atendre fills prematurs, de lactància, per atendre malalties greus de familiars, etc.

Així el calendari laboral d'enguany contempla una jornada laboral de 7.30 h, amb una flexibilitat compresa entre les 07.30 i les 17.00 hores, amb una flexibilitat d'un quart d'hora a l'entrada (09:15) per als empleats amb fills menors de 12 anys al seu càrrec.

  • La comunicació, una eina de cohesió social interna

Cada any, la Diputació de Tarragona aprovar un Pla de comunicació interna com a eina estratègica en la gestió de les persones que hi treballen.

Partint de la idea que TOT COMUNICA, i per facilitar la complicitat comunicativa entre el personal de la Diputació, s’han creat diferents canals i mitjans que esdevenen eines per impulsar i facilitar: la comunicació entre les persones; l’adaptació als canvis; la implicació al talent intern; la gestió de la participació i els valors compartits; la motivació interna; la transmissió de la cultura corporativa; la participació, la productivitat, la cohesió i millora del treball en equip.

La IntraDt, la intranet corporativa de les persones que treballen a la Diputació, ha significat un gran canvi en aquest procés. Un espai virtual des d’on tots els treballadors tenen accés a les diferents eines de treball, a més de disposar d’un espai personal de gestió i de relació amb l'organització.

Àmbit econòmic

La Diputació orienta prioritàriament el seu pressupost a donar suport als municipis, principalment als més petits, i a portar a terme, dins les seves possibilitats, programes d’ocupació i formació que puguin ajudar moltes famílies a mantenir un nivell d’ingressos digne, aconseguits amb el propi esforç.

Un pressupost auster i sostenible, que prioritzi programes, i que ens obligui a millorar l’eficiència en la gestió dels recursos públics.

Una mesura important aprovada pel Ple de la Corporació l’any 2011 (29 de juliol), va ser l'aprovació d'un nou model d’organització en el qual cal destacar, com a elements més rellevants, la supressió de quatre organismes autònoms i la creació de dues noves àrees operatives, la de Coneixement i Qualitat, i la de gestió de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, que assumeixen, a més d’altres responsabilitats, les que fins ara realitzaven els organismes autònoms de Desenvolupament Local (OADL) i el de la Societat de la Informació (OASI). Aquesta decisió té conseqüències directes en l’estructura pressupostària i en la subsegüent distribució dels recursos econòmics disponibles.

Galeria d'imatges