Mobilitat interadministrativa

Informació

Amb la provisió de llocs de treball, la Diputació de Tarragona persegueix l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels serveis mitjançant la cobertura dels llocs de treball vacants ja que els sistemes de provisió tenen per objectiu seleccionar la persona candidata més idònia per al correcte desenvolupament de les funcions dels llocs de treball a proveir.

Els llocs de treball existents a la Diputació de Tarragona i els seus organismes es proveiran amb el personal que presta serveis a la Diputació, si bé quan així s’estableixi a la corresponent Relació de llocs de treball, determinats llocs podran ser proveïts mitjançant mobilitat interadministrativa.

Per a prendre part en un concurs de mèrits i capacitats cal entre d’altres:

  • Ser personal funcionari de carrera o personal laboral fix de la Diputació de Tarragona, en funció del lloc de treball a proveir. Si així s’estableix en la Relació de llocs de treball en la provisió de llocs de treball de personal funcionari podran prendre-hi part personal funcionari d’altres Administracions.

La Diputació de Tarragona compta amb un Reglament general de provisió de llocs de treball que té per objecte regular els procediments de provisió dels llocs de treball i promoció professional del personal que presta serveis a la Diputació de Tarragona.

Convocatòries

  •  Convocatòries de personal funcionari

Conv. 13-2018 Concurs de mèrits específic per mobilitat interadministrativa per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de tècnic/a A, adscrit a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori

Conv. 29-2017 Concurs de mèrits específic per mobilitat interadministrativa per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de tècnic/a de gestió A, adscrit a l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació - Gestió de Recursos Humans.

Galeria d'imatges