Personal Públic

Informació

emplats_publics_min

 

Plantilla del personal públic

La Plantilla és el conjunt de places amb dotació pressupostària, ocupades o vacants, que s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació i que pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Plantilles 2015 - 2020

Relació dels llocs de treball

La Relació de llocs de treball (RLT) és un instrument formal d'ordenació i classificació de tots els llocs de treball de funcionaris, personal laboral i eventual de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d'Ingressos i Patronat de Turisme.

Relació dels llocs de treball 2015 - 2020