Concurs oposició d’una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista, adscrita a I‘Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, torn lliure (Convocatòria 18-038)

Dades de la convocatòria

Núm Convocatòria: 
18-038
Nom de la plaça: 

Tècnic/a especialista (número 687)

Sistema de selecció: 
Concurs oposició
Grup: 
C1
Escala / Cos: 
Administració especial, serveis especials, comeses especials
Classificació: 
Personal Funcionari
Torn: 
Lliure
Adscripció: 
Serveis Operatius – Assistència Tècnica – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Estat: 
En curs
Estat: 
En tràmit

Publicacions oficials de l'anunci i les bases

Terminis i llistat d'admesos i exclosos

Termini presentació sol·licituds: 
Dilluns, 26 Abril, 2021