Oferta pública d'ocupació

Informació

L’oferta pública d’ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral.

A la Diputació de Tarragona, la competència per aprovar l’oferta pública d’ocupació és, per delegació de la Presidència, de la Junta de Govern, qui l’aprova anualment en els termes que estableixi en cada moment la legislació aplicable.

L’execució de l’oferta pública d’ocupació ha de fer-se dins el termini de tres anys. Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les corresponents convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí Oficial de l’Estat. Al mateix temps, es publicaran al web de la corporació i al tauler d’anuncis.

 

Qui ho gestiona: 
Selecció
A qui es dirigeix: 
A tota la ciutadania