Òrgans de Govern

La presidenta és qui dirigeix el govern i l'administració de la Diputació, és elegida pels diputats i diputades reunits en el Ple. És assistida pels vicepresidents i vicepresidentes i pels diputats i diputades delegades.

Els vicepresidents, substitueixen el president en cas de vacant, absència o malaltia.

El Ple de la Diputació és el màxim òrgan col·legiat de govern amb caràcter obligatori. Les funcions del Ple són d'aprovació de les actuacions i de les polítiques pròpies de la institució, i estan regulades i definides en l'art. 33 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. El Ple de la Diputació de Tarragona està format per 27 diputats, escollits per eleccions indirectes d'entre els alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores dels ajuntaments de la província, un cop constituïts els ajuntaments després de les eleccions municipals.

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix a la presidenta en les seves funcions i s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació i per la Presidenta. Formen part de la Junta de Govern: la presidenta i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple, d’entre els quals, els vicepresidents.

Són competència de la Diputació de Tarragona les que s'estableixen en l'article 36 Llei Reguladora Bases Règim Local, més aquelles que puntualment es puguin determinar en la legislació sectorial.