Registre d'eliminacions

L'Arxiu General de la Diputació de Tarragona disposa d'un registre de destrucció dels documents de la Diputació de Tarragona.

 • Procediment d'eliminació:
  Qualsevol destrucció de documents ha de ser aprovada, prèviament, per la Comissió de Tria i Eliminació de la Diputació de Tarragona i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província.

  Per eliminar documentació de la Diputació de Tarragona cal que aquesta estigui avaluada per resolució del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquestes resolucions generen unes Taules d'Accés i Avaluació Documental (TAAD). En cas que no existeixin TAAD de les sèries documentals a eliminar, l'Arxiu pot realitzar propostes d'avaluació adreçades a la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació Documental (CNAATD). L'Arxiu ha de comunicar a la CNAATD, prèviament a la destrucció, la documentació a eliminar. La comunicació no és necessària en els casos en què la documentació s'hagi de conservar un termini inferior a 5 anys.

  L'empresa destructora guarda total confidencialitat de les dades i emet un certificat de destrucció de la documentació. Les dades de la destrucció s'incorporen al registre de destrucció de documents de la Diputació de Tarragona.
 • Principal normativa aplicable:
  Llei 20/2015, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  Decret 13/2008, sobre accés, avaluació i tria de documents
  Llei 10/2001, d’arxius i gestió de documents
  Reglament de l’Arxiu de la Diputació de Tarragona i Patrimoni documental que l’integra (2001)
  Ordre del conseller de Cultura de 8 de febrer de 1994, per la qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules d'Avaluació Documental
   

 

Galeria d'imatges