Relacions amb els ciutadans i la societat (INDIP 2015)

 

1.- Característiques de la pàgina web de la Diputació (3):
26. Es pot veure el Mapa de la pròpia web de la Diputació.
27. Hi ha un Cercador intern amb opcions de cerca avançada dins de la pàgina web de la Diputació.
28. S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència en la web de la Diputació.

 

2.- Informació i atenció a l'interessat (4):
29. Es poden realitzar tramitacions administratives, permisos i llicències on line pels interessats, garantint la protecció de dades de caràcter personal.
30. a) Té una Bústia d'usuari o una secció visible a la pàgina web per a l'atenció, de preguntes, queixes i/o els suggeriments dels interessats, i b) Es publica l'estadística de les rebudes i les contestades.
31. Es publica l'Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d'execució.
32. Poden els interessats seguir on line l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat i/o els afecten.                                                                                                                                                                   L'estat de tramitació i les incidències en procediments administratius es poden seguir a través de les següents plataformes: Perfil del contractant, e-BOP, e-govern

 

3.- Nivell de compromís i responsabilitat social (4):
33. Es publica el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació per part dels ciutadans.
34. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis provincials, i del grau de compliment dels compromisos establerts en les mateixes.
35. Hi ha i es publiquen les Accions de suport per a col·lectius com a ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (les ajudes a Municipis o les directament realitzades per la Diputació).
36. Es publiquen els plans estratègics de subvencions dels òrgans de la Diputació Provincial i les bases reguladores de cada tipus de subvenció (Bases reguladores de les subvencions per a ajuntaments i altres ens locals / Bases reguladores de les subvencions per a ciutadans i entitats).

 

Galeria d'imatges