Reproducció i compulsa de documents

Informació

  • Descripció del servei: Es poden obtenir reproduccions dels documents custodiats a l'Arxiu General, el cap de l'Arxiu pot compulsar còpies dels documents dels quals custodia els originals.
  • Tipus de reproduccions: Es consideren reproduccions les fotocòpies en paper, la impressió de documents digitalitzats, l'obtenció de còpies electròniques i l'autorització per a realitzar fotografies dels documents.
  • Aspectes a tenir en compte: Les còpies de documents de l'Arxiu General no es poden utilitzar per a usos comercials, en cas d'utilitzar-les per a publicacions cal esmentar la font (AGDT:Arxiu General de la Diputació de Tarragona) i entregar un o dos exemplars de la publicació. L'Arxiu General pot requerir la signatura de les condicions d'utilització de les reproduccions.
A qui es dirigeix: 
Als usuaris externs: ciutadans en general i administracions.