Retribucions, dietes i registre d'interessos

Informació

Darrera actualització:  25/10/2019

CORPORACIÓ 2019-2023

Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els càrrecs electes són els següents:

  • Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o vice-presidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta dedicació.
  • Indemnitzacions per raó del servei: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
  • Indemnitzacions per assistències a sessions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part.

 

Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions exclusives i dedicacions brutes anuals:

Relació de càrrecs amb dedicació exclusivaRetribució bruta anual
Presidència79.695,77 €
Vicepresidència primera73.689,87 €
Vicepresidència segona67.057,36 €
Vicepresidència tercera i quarta63.126,67 €
Presidència Organisme Autònom61.812,58 €
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat55.068,75 €
Presidència de Grup i Portaveu de Grup50.390,87 €
Secretaria de Grup42.000,00 €
Diputat40.050,00 €

 

Relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral de la Corporació i la retribució bruta anual:

Relació de càrrecs amb dedicació parcial% jornada laboralRetribució bruta anual
Presidència90 %71.726,19 €
Vicepresidència primera90 %66.320,88 €
Vicepresidència segona90 %60.351,62 €
Vicepresidència tercera i quarta90 %56.814,00 €
Presidència Organisme Autònom90 %55.631,32 €
Presidència Comissió Informativa / Diputat
Delegat
90 %49.561,88 €
Presidència de Grup i Portaveu de Grup90 %45.351,78 €
Secretaria de Grup90 %37.800,00 €
DiputatMàxim 90 %Màxim 36.045,00 €

 

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.

Imports per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la Diputació:

Assistència a la Junta de Govern 462,96 €
Assistència a les Comissions Especials 462,96 €
Assistència als Consells dels OO.AA 462,96 €
Resta de Comissions Informatives 401,24 €

 

Limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a percebre pels/per les Srs./Sres. diputats/des en règim d’assistències, de conformitat amb els següents paràmetres:

Règim d'assistències 
Presidència Comissió Informativa / Diputat Delegat55.068,75 €
Presidència de Grup i Portaveu de Grup50.390,87 €
Secretaria de Grup 42.000,00 €
Diputat 40.050,00 €

En data 24 de juliol de 2019, s'han determinat els noms i cognoms dels membres de la Corporació que exerceixen el seu el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, parcial, o d'assistències, d'assistències, de conformitat amb les propostes presentades pels diferents grups polítics i segons la taula següent: 

 

Relació de DIPUTATSRELACIÓ DE CÀRRECSRÈGIM DE DEDICACIÓ
Noemí Llauradó i SansPresidentaexclusiva
Quim Nin BorrredàVicepresidència primeraexclusiva
Meritxell Roigé PedrolaVicepresidència segonaexclusiva
Adam Tomàs i Roiget Vicepresidència terceraexclusiva
Eva Maria Mata i SendraVicepresidència quartaexclusiva
Eduard Rovira i GualPresidència Organisme Autònomexclusiva
Francesc Barbero i EscrivàDiputat delegatexclusiva
Jordi Cartanyà i BenetDiputat delegatexclusiva
M. Teresa Mariné i SoléDiputada delegadaexclusiva
Marta Blanch FiguerasDiputada delegadaexclusiva
Carles Pellicer Punyed Diputat delegat assistències
Enric Adell i MoragregaPresidència Comissió Informativaexclusiva
Silvia Puerto i LleixàPresidència Comissió Informativaparcial – 90 %
Marc Ayala VallveyPresidència Comissió Informativaexclusiva
Pere Granados CarrilloPresidència Comissió Informativaassistències
Joan Josep Garcia RodriguezPresidència Comissió Informativaexclusiva
Pau Ricomà i VallhonratPresidència de Grupassistències
Josep Fèlix Ballesteros CasanovaPresidència de Grupexclusiva
Camí Mendoza i MercèPortaveu de Grupassistències
Josep Masdeu IsernPortaveu de Grupexclusiva
Rubén Viñuales ElíasPortaveu de Grupparcial- 90 %
Immaculada Costa Ramon Secretaria de Grupexclusiva
Pere Segura XatruchDiputatassistències
Salvador Ferré Budesca Diputat assistències
Ramon Ferré Solé Diputat assistències
Joan Castor Gonell Agramunt Diputatparcial- 90 %
Andreu Martín Martínez Diputat assistències

  
De conformitat amb el que sol·liciten en la declaració responsable presentada pels diputats que s’assenyalen, i en aplicació dels límits per “tots els conceptes retributius i assistències” establerts pels membres de les Corporacions Locals en l’article 75 bis LBRL, aquests poden percebre de la Diputació de Tarragona els imports màxims en còmput anual, pel concepte d’assistències, següents:

Relació de DIPUTATSImport màxim anual a percebre de la Diputació de
Tarragona pel concepte d’assistències
Ramon Ferré Solé30.486,77€
Camí Mendoza i Mercè27.113,27€
Pau Ricomà i Vallhonrat7.866,77€
Carles Pellicer Punyed9.895,77€
Pere Granados Carrillo27.323,57€

El diputat Sr. Joan Castor Gonell Agramunt, a proposta del Grup PSC-CP, exercirà el càrrec de diputat amb dedicació parcial del 90% i, per tant, dins del límit màxim del 90% per la dedicació parcial al càrrec de diputat aprovat en el punt Segon ap.2 de l’acord del Ple de la Corporació, de data 16 de juliol de 2019, que estableix el règim retributiu dels diputats.