Agent d'Ocupació Desenvolupament Local (AODL) prospector empresarial (tècnic/a mitjà/na)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-22936
Estat: 
Tancada

AODL prospector empresarial.

Funcions:

- Anàlisi del mercat laboral del territori.

- Captar empreses com a possibles col·laboradores.

- Informar a les empreses i sensibilitzar respecte al perfil professional dels candidats.

- Realitzar visites a les empreses.

- Identificar les demandes per part de les empreses.

- Conèixer les expectatives de l’empresa o centre d’ensenyament respecte als candidats.

- Identificar quins són els perfils professionals que les empreses del territori tenen més dificultar per cobrir .

- Dissenyar programes de capacitació per poder cobrir aquests perfils professionals requerits per les empreses

 

Llocs ofertats: 
1
Data prevista d'incorporació: 
Novembre 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 14 al 19 de setembre de 2016
Oficina de treball: 
OTG Tarragona - Claret
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
21 i 22 de setembre de 2016
Lloc de la selecció: 
Diputació de Tarragona
Passeig Sant Antoni num 100
43003  Tarragona
Espanya

Requisits: 

  1. Ser espanyol o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, així com estrangers que disposin del permís de residència i de treball a Espanya en vigència.
  2. Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació.
  3. No patir cap malaltia o impediment físic ni psíquic incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents.
  4. Estar en possessió del nivell de català (nivell C1) (d’acord amb la categoria del lloc de treball). Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.
  5.  Estar en possessió de la titulació següent:

               - Diplomatura en Ciències empresarials,

               - Diplomatura en Gestió i administració pública o

               - Diplomatura en Relacions Laborals,

               o equivalents.

Ó bé;

        Haver superat tres cursos complets de les següents llicenciatures:

- Administració i direcció d'empreses

- Ciències Polítiques i de l'administració

- Ciències del Treball

- Econòmiques

sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de les llicenciatures de referència és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits de les llicenciatures de referència sempre que d'acord amb els Pla d'estudis s'estableixi que per a la obtenció de la llicenciatura és necessària la realització d'un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del RD 1272/2003, de 10 d'octubre.

o equivalents.

6 Estar en possessió del permís de conduir vehicles  (B1)

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).
- Acreditació del nivell de català
- Titulació requerida