Docent Casa d'Oficis (CO Energies Renovables 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-1398
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Persona amb la capacitat per dissenyar, implementar i execuctar el programa d'aprenentatge de l'especialitat d'energies renovables dins de la Casa d'Oficis Energies Renovables 2016.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Codi al Portal Feina Activa: FA02703568
 
Llocs ofertats: 
1
Data prevista d'incorporació: 
febrer 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 20 al 25 de gener de 2016
Oficina de treball: 
OTG Reus
Passeig Misericòrida 6-12
43205  Reus
EspanyaEspanya
Data selecció: 
27 de gener de 2016
Lloc de la selecció: 
OTG Reus
Passeig de Misericòrdia, 6-12
43205  Reus
Espanya

Requisits: 

  • Estar en possessió de la titulació o formació requerida per a l’acompliment professional del lloc de treball;  títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent, tenir superades les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys (en aquest cas i d’acord amb l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny – BOE núm. 146, de 17 de juny de 2009 – modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març – BOE núm. 62, de 14 de març de 2011, s’ha d’acreditar estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes professionals, o bé haver superat al menys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris).
  • Experiència en electricitat i fontaneria.
  • Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.   (Cas que no es pugui acreditar el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar la prova de català).

Requisits no imprescindibles:

  • Experiència prèvia en docència i en elaborar projectes didàctics formatius.
  • Titulació universitària en alguna enginyeria tècnica relacionada amb l’electricitat i les energies renovables.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Experiència en direcció de joves menors de 30 anys.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia.

- Fotocòpia de la titulació requerida.