Peó (PO Alt Camp 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-8669
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: La retirada de vegetació arbustiva i arbòria dels marges de la llera del Gaià afectats pels aiguats del novembre de 2015. Neteja amb desbrossadora i trituradora i/o motoserra, deixant les restes triturades a la mateixa zona d’actuació. Neteja de zones afectades per superpoblacions de conills: consisteix en la desbrossada de zones perifèriques de camps (marges o rases) que estan afectades per conills.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
1 de juny de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 12 al 18 d'abril de 2016
Oficina de treball: 
OTG Valls
Carretera del Pla, 37
43800
EspanyaEspanya
Data selecció: 
18 de maig de 2016
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Carrer Mossèn Martí, 3
43800  Valls
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2016 [PDF]
  • Comissió de valoració Pla de Foment de l'Ocupació 2016 [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]