Peó ( PO Parc Natural del Delta de l'Ebre 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-30658
Estat: 
Tancada

Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 9 de novembre de 2018

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació:

Manteniment d’infraestructures amb la brigada del parc:
a)    Manteniment de miradors i itineraris: netejar brossa, pintura, control d’adventícies, poda, desbrossar i manteniment d’infraestructures annexes.
b)    Conservació d’ecosistemes: desbrossar, plantació, reg, poda i ajuda a la realització de petites obres hidrològiques (reparació o conservació d’arquetes, canals i comportes) i recollida de brossa d’origen antròpic en espais naturals.
c)    Conservació d’espècies: senyalització de zones de nidificació (preparació de les senyals: llimar l’òxid de les senyals, pintar i col·locar al camp). Treballs en caixes niu i rampes per salvament d’aneguets (fusteria bàsica)
Manteniment centre de fauna del parc:
a)    Neteja de gàbies, neteja de basses, neteja d’aquaris, treballs de jardineria i petites reparacions de paleta i pintura.
Manteniment del centre ictiològic:
a)    Vigilància rutinària del funcionament correcte de tot el sistema de cria en captivitat de peixos.
b)    Treballs de jardineria i neteja de les instal·lacions.c)    Treballs de rescat de peixos als canals de reg del Delta i suport al mostreig d’espècies invasores i exòtiques.
 
Data prevista de selecció: (proves i entrevistes):  29 de novembre de 2018 - Seu del Parc Natural del Delta de l'Ebre - Avinguda Catalunya, 46  de Deltebre
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
18 de desembre de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 10 al 24 d’octubre de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Tortosa
Passeig de Ribera, 29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
29 de novembre de 2018
Lloc de la selecció: 
Seu del Parc Natural del Delta de l'Ebre
Avinguda Catalunya, 46
43580  Deltebre
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO PN Delta de l'Ebre 2018, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Modificar l’horari per la constitució de la Comissió de valoració [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultat final [PDF]