PO Tècnic/a mitjà/ana per a l’Assessorament a l’autoocupació i creació d’empreses

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-14603
Estat: 
Tancada

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació:

En relació al Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria:

 • Dissenyar els fulls de ruta individuals i l’execució dels mateixos per a l’assoliment d’objectius.
 • Assessorament individualitzat a persones interessades en matèria d’emprenedoria: acollida, informació i orientació.
 • Assessorament grupal en matèria d’emprenedoria.
 • Assistència tècnica per a la creació i consolidació d’empreses.
 • Col·laboració amb agents clau del territori.
 • Proposta i execució d’accions de sensibilització per promoure l’esperit emprenedor.
 • Impartició de mòduls formatius en foment de l’emprenedoria.
 • Seguiment de convocatòries públiques adreçades a accions de foment de l’emprenedoria i/o promoció econòmica.
 • Justificació de convocatòries de subvencions.
 • Contacte amb el sector empresarial.
 • Proposta d’idees i disseny de projectes per al foment de l’emprenedoria i/o ocupació.
 • Unificació i actualització de bases de dades.

 

Llocs ofertats: 
1
Data prevista d'incorporació: 
04/07/2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 9 al 15 de juny de 2016
Oficina de treball: 
OTG Tarragona
Sant Antoni Maria Claret 19
43002  Tarragona  Espanya
EspanyaEspanya
Data selecció: 
21.06.2016
Lloc de la selecció: 
Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya

Requisits: 

-Estar en possessió de la titulació o formació requerida per a l’acompliment professional del  lloc de treball (una de les dues opcions):

- Grau universitari o equivalent.

o

     - Haver superat tres cursos complerts d’una llicenciatura, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de  la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits.

- Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. (Cas que no es pugui acreditar el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar la prova de català).

- Experiència en matèria d’emprenedoria.

- Estar inscrits a l'OTG

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).
- Acreditació del nivell de català
- Titulació requerida