Tècnic/a Mitjà/na per a l’Assessorament per a l’autoocupació i creació d’empreses

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-1412
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Persona amb la capacitat per dissenyar, implementar i executar el programa d’assessorament per l’autoocupació i creació d’empreses dins del Programa Garantia Juvenil.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
1
Data prevista d'incorporació: 
febrer de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 20 al 25 de gener de 2016
Oficina de treball: 
OTG Reus
Passeig Misericòrida 6-12
43205  Reus
EspanyaEspanya
Data selecció: 
febrer del 2016
Lloc de la selecció: 
Espanya

Requisits: 

  • Estar en possessió de la titulació o formació requerida per a l’acompliment professional del lloc de treball (una de les dues opcions):
    • Grau universitari o equivalent.
    • Haver superat tres cursos complets d’una llicenciatura, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits.
  • Experiència en matèria d’emprenedoria, conducció de joves menors de 30 anys i orientació laboral.
  • Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Secretaria de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.   (Cas que no es pugui acreditar el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar la prova de català).

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia.

- Fotocòpia de la titulació.

- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]