Tècnic/a Mitjà/na (PO Agents Dinamitzadors Jocs del Mediterrani 2017) - OTG Tarragona

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-24721
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Identificar, coordinar, gestionar, implementar i avaluar les iniciatives que es puguin identificar en el marc de celebració dels Jocs Mediterranis 2017, per tal de dinamitzar les oportunitats socioeconòmiques que es generin a l’entorn dels Jocs.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
15 de desembre de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 3 al 10 d'octubre de 2016
Oficina de treball: 
OTG Tarragona-Claret
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
14 i 19 d'octubre de 2016
Lloc de la selecció: 
Espanya

Requisits: 

  1. Ser espanyol o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, així com estrangers que disposin del permís de residència i de treball a Espanya en vigència.
  2. Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).
  3. No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).
  4. No patir cap malaltia o impediment físic ni psíquic incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents.
  5. Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria (C1) (d’acord amb la categoria del lloc de treball). Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.
  6. Estar en possessió de la titulació següent: qualsevol diplomatura (o equivalent), o bé, haver superat tres cursos complets de qualsevol llicenciatura sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits de la llicenciatura sempre que d'acord amb els Pla d'estudis s'estableixi que per a la obtenció de la llicenciatura és necessària la realització d'un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del RD 1272/2003, de 10 d'octubre, o equivalent.
  7. Estar en possessió del permís de conduir vehicles classe B.
  8. Majors de 30 anys

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).
- Acreditació del nivell de català
- Titulació requerida

Documents relacionats: 

  • criteris_acces_po_dinamitzadors_jocs_2017.pdf [PDF]