C21-024 / Curs: Procediment administratiu per a tècnics

Objectius

· Entendre perquè existeix el procediment administratiu i saber on està regulat.
· Conèixer les parts que interactuen en un procediment administratiu
· Conèixer com es concreta l’activitat de l’Administració i com es desenvolupa.
· Saber com es computen els terminis administratius.
· Saber com es configura un expedient administratiu i què són els documents administratius electrònics.

Codi: 
C21-024
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat i marc normatiu.
2. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
3. El ciutadà en les seves relacions amb l’Administració pública. L’interessat.
4. L’Administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
5. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa. La notificació.
6. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals i còpies, signatura electrònica.
7. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi a cossos i escales tècniques i especials.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb les sessions de videoclasse.
Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
15 hores ( 5 virtuals i 10 de videoclasses)
Dies: 
Sessions videoclasses: 18 i 25 de març, 8, 15 i 22 d'abril
Hores: 
Sessions videoclasses: de 16.30 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25