Modificat del condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l’Aleixar. 1ª Fase (Tram T-11 – Maspujols)

Documentació del projecte

Memòria i annexes
document_1_memoria_i_annexessense_noms_redux.pdf [PDF]
Plànols
document_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_3_plecs.pdf [PDF]
Pressupost
document_4_pressupost.pdf [PDF]
Títol: 
Modificat del condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l’Aleixar. 1ª Fase (Tram T-11 – Maspujols)

Dades de l'obra

Carretera : 
T-704
Comarca: 
El Baix Camp
Termini d'execució: 
del 06/2016 al 07/2017