Reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
d101_document1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
d201_document2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
d301_document3_plec_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
d401_document3_pressupost.pdf [PDF]p-082021_pressupost_mbc_xldt_2021.bc3 [BC3]
Títol: 
Reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Dades de l'obra