Serveis de Secretaria

L'Àrea de Secretaria engloba les unitats de Secretaria General, Registre General, Serveis Jurídics, Patrimoni i Arxiu General.

Les funcions bàsiques i els serveis que presten cada una d'aquestes unitats són:

  • Secretaria General: Fe pública i assistència als òrgans de govern, assessorament jurídic i coordinació administrativa de la resta d'àrees i unitats.
    • Registre General: Atenció al públic en les oficines de Tarragona i Tortosa, i recepció i registre d'entrada de la documentació rebuda presencialment i per via postal.
  • Serveis Jurídics: Assessorament jurídic, defensa i representació de la corporació i del seu personal davant els tribunals de justícia. A més, presta serveis a l'àrea del SAM en matèria d'assessorament jurídic, defensa i representació dels ajuntaments davant els tribunals de justícia.
  • Patrimoni: Gestió de l'Inventari de béns de la Diputació, gestió dels expedients d'adquisició, arrendament, venda, cessions i concessions d'immobles, gestió d'assegurances; drets de propietat industrial i intel·lectual; baixa i destí de béns mobles.
  • Arxiu General: Recepció, classificació, descripció, custòdia, accés i avaluació dels fons documentals. Assessorament als usuaris externs, consulta i reserva de documents, reprografia, certificacions i compulses, biblioteca i hemeroteca auxiliars.