Serveis de Tresoreria

L'àrea de Tresoreria de la Diputació desplega les funcions bàsiques que té atribuïdes per la normativa sobre hisendes locals, conjugant els recursos monetaris amb el pagament puntual de les obligacions.