Activitat Administrativa

Objectius

· Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic
· Adequar el to i el registre de cada comunicació al destinatari
· Redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa
· Comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents
 

Codi: 
C21-084
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1 · El grau de formalitat en els correus electrònics
2 · La disposició ordenada de les idees
3 · L’estil més adequat en cada correu, segons la situació comunicativa
4 · Els problemes més habituals en la redacció de correus
5 · La redacció de correus adaptats a cada necessitat comunicativa concreta
6 · L’estructura idònia per als correus
7 · Conscienciació dels punts forts i febles en la redacció dels correus
 

Destinataris

Personal de l’Administració que habitualment redacta correus electrònics

Metodologia

Teoricopràctica amb diversos treballs a l’aula virtual

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador i connexió a internet.

Inscripcions


Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 3 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021

 

 

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
De l'11 d'octubre al 4 de novembre de 2021
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Entendre el procediment administratiu en el marc de l’Administració pública.
· Idendificar l’acte administratiu com a manifestació administrativa.
· Aprendre els principis, fases i tràmits del procediment administratiu.
· Conèixer les formes de revisió de l’acte administratiu.
· Actualitzar els objectius anteriors amb la nova regulació legal i els instruments de l’Administració electrònica

Codi: 
C21-086
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1 · El procediment administratiu: marc normatiu, concepte, classes, finalitat i principis generals.
2 · L’aspecte temporal del procediment administratiu: els terminis i el seu còmput.
3 · El ciutadà en les seves relacions amb l’Administració pública. L’interessat.
4 · L’Administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència.
5 · Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa.
6 · L’expedient administratiu. Els documents administratius. Fases i tràmits del procediment. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals i còpies, signatura electrònica.
7 · Fases i tràmits del procediment administratiu comú.
8 · La revisió de l’acte administratiu: revisió d’ofici i recursos administrat

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb les sessions de videoclas

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 3 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021

Altres dades

Durada: 
30 hores (24 h virtuals i 6 de videoclasse)
Dies: 
De l'11 d'octubre al 28 de novembre de 2021. Sessions de videoclasse: 11 d'octubre, 2 i 22 de novembre de 2021.
Hores: 
De 16.30 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

C21-085 / Curs: La llegibilitat en els nostres textos: fem que l’escriptura en faciliti la lectura

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les eines necessàries per aconseguir que els escrits presentin una ordenació lògica de les idees i aconseguir que tinguin un alt grau de llegibilita

C21-083 / Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les característiques del llenguatge administratiu.

Objectius

Coneixer les novetats del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Codi: 
C21-070
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

Programa:
09:00 - 10:30 h. Aproximació al Reglament d'actuació i funcionament per mitjans electrònics.
Ponent: Concepción Campos Acuña, Doctora en Dret i secretària d’administració local.
10:30 - 11:00 h. Pausa.
11:00 - 12:30 h. Anàlisi del Títol II del Reial Decret 203/2021.
Ponent: Virginia Losa Muñiz, Doctora en Dret i secretària d’administració local.
12:30 - 14:00 h. Relacions interadministratives i interorgàniques per mitjans electrònics.
Ponent: Concepción Campos Acuña, Doctora en Dret i secretària d’administración local.

Destinataris

Personal al servei dels ens locals.

Metodologia

Es farà una exposició dels continguts i s'interactuarà amb els participants a través d'aplicació mòbil. Es necessita disposar d'ordinador amb connexió a Internet i dispositiu mòbil.

Altres dades

Durada: 
5 h
Dies: 
21 de juny
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Videoconferència
Places: 
100

Objectius

Conèixer els diferents procediments d’atorgament de subvencions.

Codi: 
C21-054
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Subvencions. Marc legal
2. Procediment amb pública concurrència
3. Invalidesa, modificació i reintegrament de subvencions
4. Convenis de subvencions

Destinataris

Personal al servei de les administracions locals, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.
 

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 6 d'abril de 2021.

Altres dades

Durada: 
8 hores
Dies: 
Sessions videoclasse: 6, 11, 13 i 18 de maig
Hores: 
de 16 a 18 h
Lloc: 
Videoconferència
Places: 
25

Objectius

Adquirir uns coneixements bàsics de les àrees més significatives de l’Administració pública, per obtenir un coneixement global de la mateixa des d’una perspectiva institucional, jurídica i organitzacional.

Codi: 
C21-030
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Procediment administratiu
1.1. Què és el procediment administratiu i per a què serveix.
1.2. Regles bàsiques del procediment administratiu local.
2. Règim local
2.1. El marc normatiu regulador del règim local.
2.2. Els ens locals i els elements del municipi.
2.3. Prerrogatives, competències i serveis municipals.
2.4. El règim d’elecció dels regidors i el funcionament dels òrgans col·legiats de l’ajuntament.
3. Gestió pressupostària
3.1. El pressupost i l’estructura pressupostària
3.2. Les modificacions de crèdit
3.3. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos i la liquidació
3.4. El compte general
4. Contractació pública
4.1. Els conceptes generals de la contractació pública
4.2. Els tipus de contractes
4.3. L’expedient administratiu
4.4. Les formes de tramitació
5. Recursos humans
5.1. Règim jurídic aplicable al personal dels ens locals
5.2. Instruments d’ordenació
5.3. La selecció i la provisió de personal
5.4. Els drets i els deures
5.5. La jornada, els permisos, les llicències i les vacances
5.6. Les retribucions i les incompatibilitats
6. Urbanisme
6.1. Objecte i principis generals del dret urbanístic.
6.2. Règim urbanístic.
6.3. Principals figures de planejament urbanístic.
6.4. Intervencions administratives.
6.5. Breu referència a les il·legalitats urbanístiques.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi a cossos i escales tècniques i especials.

Metodologia

Exposició teòrica amb participació activa de l’alumnat.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
22 hores
Dies: 
Dates per determinar
Hores: 
de 16 a 18 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer els aspectes més rellevants de les Lleis 39/2015, 26/2010 i 40/2015 en matèria de procediment administratiu.
· Saber les particularitats del procediment administratiu d’un ens local.
· Entendre els conceptes bàsics del procediment administratiu i la seva aplicació pràctica.
Codi: 
C21-048
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les parts dels procediment administratiu i el seu estatut jurídic: drets, deures, competència, avocació, etc..
2. Els terminis administratius.
3. Les fases obligatòries del procediment administratiu: inici, ordenació, instrucció i finalització.
4. Les fases no obligatòries del procediment administratiu: actuacions prèvies, mesures provisionals, actuacions complementàries, execució i revisió dels actes.

Destinataris

Personal administratiu i tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu, preferentment de la comarca del Tarragonès.

Metodologia

Explicació teòrica i casos pràctics.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
20 hores (12 h de videoclasse + 8 h virtuals)
Dies: 
del 10 de maig al 6 de juny de 2021 Sessions videoclasses: 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de maig
Hores: 
de 16.30 a 16.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20

Objectius

· Conèixer de manera integral el model de gestió documental.
· Disposar de criteris per a la tramitació de documents electrònics.
· Conèixer l’estructura i els valors de l’expedient electrònic.
· Conèixer les principals novetats que aporten les lleis 39/2015 i 40/2015.
· Comprendre les implicacions del Portal de Transparència i el dret d’accés del ciutadà.

Codi: 
C21-035
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El document i l’expedient electrònic
2. Afectació de les lleis 39 i 40/2015
3. La gestió documental
4. Transparència i dret d’accés

Destinataris

Personal de l’Administració local dels grups C1 i C2, preferentment que desenvolupi tasques de gestió documental.

Metodologia

Teoricopràctica amb diversos treballs a l’aula virtual.
Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
Del 8 de març al 18 d'abril de 2021
Hores: 
No aplica
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Entendre perquè existeix el procediment administratiu i saber on està regulat.
· Conèixer les parts que interactuen en un procediment administratiu
· Conèixer com es concreta l’activitat de l’Administració i com es desenvolupa.
· Saber com es computen els terminis administratius.
· Saber com es configura un expedient administratiu i què són els documents administratius electrònics.

Codi: 
C21-024
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El procediment administratiu: concepte, finalitat i marc normatiu.
2. Els terminis i el seu còmput. Ampliació i reducció de terminis.
3. El ciutadà en les seves relacions amb l’Administració pública. L’interessat.
4. L’Administració pública: òrgans i unitats. La competència: delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència. Abstenció i recusació.
5. Els actes administratius: requisits, eficàcia, validesa. La notificació.
6. L’expedient administratiu. Els documents administratius: elements, originals i còpies, signatura electrònica.
7. Fases i tràmits del procediment administratiu comú.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi a cossos i escales tècniques i especials.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb les sessions de videoclasse.
Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
15 hores ( 5 virtuals i 10 de videoclasses)
Dies: 
Sessions videoclasses: 18 i 25 de març, 8, 15 i 22 d'abril
Hores: 
Sessions videoclasses: de 16.30 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Activitat Administrativa