Seguretat ciutadana

Objectius

 • Saber diferenciar correctament entre violència de gènere i violència domèstica
 • Tipificar ràpidament les diferents situacions jurídiques d’intervenció policial en els casos de violència de gènere a través de la casuística operativa
 • Conèixer els drets de les dones estrangeres en situació irregular
 • Interioritzar un tractament professional adequat des del punt de vista policial, en l'atenció a les víctimes, l’actuació amb els agressors i la correcta instrucció dels atestats
Codi: 
C21-087
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

 • Introducció i definicions. Figures delictives
 • Tipologies delictives més freqüents. Exemples pràctics de tipificació
 • Actuació policial al lloc dels fets
 • Mesures assistencials, cautelars i de protecció
 • Actuació amb dones estrangeres en situació irregular
 • Supòsits de trencament de les mesures cautelars
 • Imputació vs detenció. El trencament de condemna a l’àmbit familiar
 • La instrucció de diligències policials
 • La valoració policial del risc de la víctima

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 3 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021

Altres dades

Dies: 
Sessions videoclasse: 14, 21 i 28 de setembre de 2021
Hores: 
20 h. (14 h. virtuals + 6 h. de videoclasse)
Lloc: 
Virtual i videoclasse
Places: 
25

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per realitzar proves de drogues a persones conductores, des del punt de vista penal, forense i operatiu – policial
 • Reunir els requisits de capacitació exigits a l'art.796 LECrim
 • Conèixer els aspectes forenses, legals i operatius relacionats amb la identificació i reconeixement dels conductors amb símptomes del consum de drogues
 • Aconseguir emplenar amb garanties l’acta específica de detecció de signes externs
Codi: 
C21-088
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

 • Marc jurídic i processal
 • Tipus de drogues. Reconeixement i identificació dels símptomes
 • Procediment operatiu policial.
 • Detectors indiciari i evidencial.
 • El procediment de recollida de la mostra de saliva.
 • L’acta de signes

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local.

Metodologia

Expositiva amb participació activa de l’alumnat.

Requisits

Es requereix per participar-hi portar a l’aula un ordinador portàtil / tauleta digital / mòbil per la realització de la prova d’avaluació final.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 3 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
4, 6 i 8 d’octubre de 2021
Hores: 
De 16:00 a 19:00 h. (4 i 6 d’octubre de 2021) De 15:30 a 19:30 h. (8 d’octubre de 2021)
Lloc: 
Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
Places: 
25

C21-061 / Curs: Actualització en dret penal: la imprudència i altres qüestions processals en delictes contra la seguretat viària

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les reformes del Codi penal en matèria d’imprudència, en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial.

C21-044 / Curs: Casuístiques operatives dels delictes contra la seguretat viària: alcohol, drogues i permisos de conduir

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT.

Objectius

· Adquirir eines per l’anàlisi i diagnòstic dels conflictes
· Desenvolupar les competències internes i de comunicació per possibilitar l’autoregulació emocional, la lectura de la comunicació no verbal, l’escolta activa... d’entre altres.
· Resoldre els conflictes mitjançant la comunicació
Codi: 
C21-043
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El conflicte i la violència
- Com definim el conflicte
- Tipus de conflicte
- Elements i fases del conflicte
- Actituds davant el conflicte
2. La gestió del conflicte
3. La mediació com mètode de resolució de conflictes
- Marc normatiu
- Escolta activa i la mediació
- Capacitat de comunicació del mediador
- Les errades del mediador
- Principis de la mediació, tècniques i eines de la mediació

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local, preferentment de l’Ajuntament de Tarragona.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Programa

Altres dades

Durada: 
21 h (15 h de videoclasse i 6 h virtuals )
Dies: 
del 22 de març al 2 de maig de 2021 Sessions videoclasse: 24 i 31 de març, i 7, 14, 21 i 28 d’abril
Hores: 
de 16.30 a 19 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.
· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.
· Redactar els documents policials més habituals amb un alt grau d’eficiència comunicativa.
· Ser conscients dels punts forts i febles de les habilitats en redacció i la necessitat de seguir millorant després de la formació.
· Conèixer eines per resoldre els problemes més comuns en la redacció de produccions pròpies.
Codi: 
C21-041
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El llenguatge policial. La realització d’una correcta descripció. L’ofici
2. Recollida de declaracions. L’informe
3. Principis bàsics de la composició. L’acta
4. Analisi de les notes. La denúncia
5. L’hora d’escriure. La minuta
6. L’accident de trànsit. La valoració tecnicopolicial

Destinataris

Policies locals que habitualment redacten documents policials.
Per a realitzar aquesta acció formativa és necessari participar habitualment en la redacció i tramitació (redactar i supervisar) de documents.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
33 hores (30 virtuals i 3 hores de videoclasses)
Dies: 
del 24 de maig al 29 de juny de 2021 Sessions videoclasse: 24 de maig i 15 de juny
Hores: 
de 10.30 a 12 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

Conèixer la legislació per l’ús de les aeronaus no tripulades en poblacions.

Codi: 
C21-040
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els drons, breu història i tipus de drons.
2. Legislació actual i europea.
3. Ús de drons en zones poblades.
4. Procediments administratius de denúncia.
5. Pregs i preguntes.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.

Metodologia

Exposició teòrica amb participació activa dels participants.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
Sessions videoclasse: 16, 17 i 18 de març de 2021
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20

Objectius

Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

Diferenciar correctament la normativa que afecta als locals de concurrència pública, de la que regula els establiments comercials

Inspeccionar aspectes de determinats locals, com els locutoris i els basars

Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C16-092
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1.  La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.

 
2. La normativa actual aplicable als locals de concurrència pública. Afectacions de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
3.  El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.


4. El nou catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.


5. El règim sancionador actual en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.


6. La normativa que afecta als horaris comercials. 


7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat, higiènic - sanitàries dels locals de concurrència pública. 


8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació;  l’exercici del dret d’admissió;  El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament. 


9. La Inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública 


10. Inspeccions especialitzades en locals comercials concrets: locutoris i basars


Annex. Proposta de noves actes d’inspecció de locals. Les actes genèriques i les actes especialitzades.

Destinataris

Comandaments i agents dels cossos de Policia Local i de vigilants municipals.

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica de conceptes i resolució de supòsits pràctics.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 de virtuals)
Dies: 
26 i 28 de setembre, 3, 5 i 10 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
14, 16, 18, 22 i 24 de novembre
Hores: 
14, 16 i 18 de 9 a 14 h, 22 i 24 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Entendre i relacionar la informació policial i judicial de les bases de dades.
· Introduir dades de forma efectiva per realitzar consultes i explotació posterior.
· Interioritzar dinàmiques per efectuar atestats de diversa temàtica i els seus procediments.
· Actualitzar els coneixements legislatius.

Codi: 
C16-063_1
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Consultes programades.
2. Assenyalaments judicials i policials.
3. Introducció de tríptics.
4. Introducció actes 4/15 i de competència municipal.
5. Genèric tramitació atestats.
6. Entitats nucli/tramitació.
7. Tipus de punt i validació adreces i dades àmbit POE.
8. Conceptes i criteris en la redacció d’atestats.
9. Atestats específics per tipologia penal.

Destinataris

Personal de la Policia local que necessiti utilitzar el programa SIP.

Metodologia

Desenvolupament del temari per explicacions a través de casos pràctics i amb suport del canó de projecció. (No s’utilitzarà el programa informàtic a través de PC).
S’incentiva la participació del grup d’alumnes i unificació consensuada de criteris d’actuació.

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
3, 5, 7, 10 i 13 d'octubre
Hores: 
3, 5 i 7 de 9 a a 14 hores i 10 i 13 de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tortosa

Pàgines

Subscriure a Seguretat ciutadana