Transparència economicofinancera (2013)

1.- Informació comptable i pressupostària

33. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d’informació pública i les contestacions i/o resolucions corresponents.
34. Es publiquen Informes periòdics de l’execució dels Pressupostos (mínim trimestralment).
35. Es publiquen de forma actualitzada les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern.
36. Es publiquen els estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els servieis obligatoris i no obligatoris.
37. Es publica si la Diputació compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària (dèficit zero i/o dèficit excepcional en base a indicadors), la regla de despeses i el límit de deute tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del Pressupost.


Es publiquen els següents indicadors financers i pressupostaris:

38. *Superàvit (o dèficit) per habitant (Resultat pressupostari ajustat / N. habitants).
39. *Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).

2.- Transparència en els ingressos i les despeses

40. Es publiquen indicadors d’eficiència i/o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la Diputació Provincial (en funció del que indica el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (art.211 i per la Llei General Pressupostària.).
41. Es publica la proporció que representa la Necessitat/Capacitat de financiació de la Diputació Provincial en termes de Comptabilitat Nacional sobre els Ingressos financers o sobre el PIB provincial.


Es difonen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses de la Diputació:

42. *Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris no cedits/N. Habitants).
43. *Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes/N. Habitants).
44. *Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / N. Habitants)).
45. *Informe de la Intervenció sobre compliments dels períodes de pagament a proveïdors.
46. *Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).

3.- Transparència en els deutes de la Diputació

47. Es publica expressament l’import del deute públic total de la Diputació, i la seva evolució temporal.
48. Es publica específicament l'import del Deute financer de la Diputació, i els seus terminis i característiques bàsiques.


Es divulguen els següents indicadors:

49. *Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / N. Habitants)).
50. Endeutament relatiu (Deute Diputació / Ingressos corrents del pressupost).

 

Galeria d'imatges