Carreteres

Reparació del paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Tipus: Obra
Estat: En execució
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos: [PDF]
Plànols:  [PDF]
Plec de condicions: [PDF]
Pressupost: [PDF] [BC3]
 

 

camins
camins