INFORMACIÓ PER A LES FAMILIES

 

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 

Benvolgut professorat, alumnat i famílies:

En compliment a les mesures extraordinàries adoptades tant pel Govern de la Generalitat com pel Govern central, la Diputació de Tarragona dins del seu Pla de contingència del COVID-19, acordà el passat 13 de març el tancament de les Escoles i Conservatoris de Música a Tarragona, Reus i Tortosa, i en conseqüència la suspensió de l’activitat lectiva fins al 27 de març.

Seguint les recomanacions que el Departament d’Educació ha comunicat, i adaptant-los per analogia als ensenyaments de música, es descarta mantenir l’activitat lectiva a distància.

Pel que fa al nostre centre, durant aquest període excepcional, i per tal de reforçar l’activitat d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, el professorat podrà elaborar activitats de reforç de la seva aula, que permetin aprofundir els continguts de l’assignatura.

Aquestes activitats de reforç en cap moment suposaran la substitució dels continguts del currículum, i en cap cas es consideraran com a classes lectives. Seran de caire voluntari per part de l'alumnat, i la seva realització i els seus resultats no es tindran en compte en l’avaluació contínua i final de curs.

Per a portar a terme aquestes activitats de reforç es podran fer servir mecanismes virtuals que ja s’hagin utilitzat en algun moment amb l’alumnat i que, per tant, ja estiguin a disposició per part de l’alumnat i professorat, per tal de garantir l’oportunitat de tots.

En cap moment s’utilitzaran aquests mecanismes per realitzar una classe d’instrument individual a distància, atès que les activitats de reforç no poden suposar la substitució a les classes presencials. 

El professorat podrà realitzar vídeos tutorials per reforçar alguna part de la seva matèria, i entre altres supòsits, plantejar una sèrie de qüestions a l’alumnat perquè resolgui de forma autònoma. Si fos necessari, l’alumnat podrà realitzar consultes al professorat per correu electrònic.

Aprofitem per informar-vos que estem seguint les instruccions del Departament d’Educació de forma molt continuada i, en el supòsit de noves indicacions, us les farem arribar mitjançant les pàgines webs dels nostres centres o per correu electrònic.

Salut i cuideu-vos!

La direcció