INFORMACIÓ SOBRE BEQUES 22/23

pel curs 22-23 s’acorda per decret el procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l’alumnat de les Escoles i Conservatoris de la Diputació de Tarragona. 

1. Objecte i finalitat de la concessió
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques 
individuals, destinades a l’alumnat oficial de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau 
Professional de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis artístics 
per al curs 2022/2023.

La concessió de les beques esmentades es regeix per les disposicions que s’inclouen en la 
convocatòria següent, atesa la seva especificitat i singularitat.

Aquesta convocatòria s’integra en el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Tarragona en la línia estratègica 2 “Orientació a la sostenibilitat i la recerca del bé comú, creant valor social i cultural”.

La seva finalitat és afavorir l’assistència d’alumnat als ensenyaments artístics impartits als centres de música i a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i d’aquesta manera impulsar la formació artística i el desenvolupament cultural a la demarcació de Tarragona.

2. Actuacions becades

Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2022/2023) dels 
ensenyaments musicals reglats que s'imparteixen a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau 
Professional de la Diputació de Tarragona.

Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.

Es concedirà la beca per la matrícula a una sola especialitat instrumental. No es concedirà la beca 
per a segones especialitats instrumentals que es realitzin simultàniament.

3. Requisits dels beneficiaris
3.1 Requisits generals:

 • L’alumnat beneficiari ha d’estar matriculat a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona (exclosos altres programes d’estudis no reglats), en el curs 2022/2023.
 • Les persones beneficiàries han d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per al curs acadèmic de la convocatòria.
 • L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en el darrer curs acadèmic en qualificació mitjana una nota igual o superior a 5.
 • Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb la inserció número CVE 2019-02028).
 • L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 3.1 donarà lloc a la desestimació de la sol·licitud.

3.2 Requisits específics:

Per poder optar a beca s’haurà de complir el següent requisit:

3.2.1 Requisits econòmics generals:

La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs 2022/2023 no pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Reial decret 154/2022, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2022-2023, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm. 46, de 23 de febrer de 2022).

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable de la família.
En el cas que no es compleixi el requisit de l'apartat 3.2.1 la sol·licitud de beca es desestimarà.

El/la sol·licitant pot no oposar-se a que la Diputació pugui consultar per serveis d’intermediació de dades públiques a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, les dades econòmiques relatives al nivell de renda amb la finalitat exclusiva de comprovar els requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la beca que es sol·licita.

En cas contrari, el/la sol·licitant ha d’aportar la documentació acreditativa del nivell de renda de tots els membres declarats a la sol·licitud.

4. Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència competitiva.

Règim de la convocatòria : concurrència competitiva.

La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de concessió de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva, correspon a la Presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d'agost de 2019).

5. Forma de presentació de sol·licituds

1. Emplenar la sol·licitud (només es podrà presentar una única sol·licitud i per una sola especialitat instrumental) i annexar-hi la documentació que s’especifica.

Els documents annexos que s’hauran d’incorporar a la sol·licitud (mitjançant la Seu Electrònica), 
seran els següents:

 • Fotocòpia del DNI/NIE/NIF de tots els components de la unitat familiar/unitat de convivència que consten a la Sol·licitud.
 • Si l’alumne/a realitza el curs 2022/2023 al centre per primera vegada:

Certificat acadèmic, original, del centre oficial (d’Educació Primària o Secundària o d’altres 
estudis oficials), en el que hagi realitzat l’últim curs, acreditant les qualificacions obtingudes 
de cada assignatura/mòdul i la nota mitjana numèrica.

 • En el cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, serà necessari que la persona que el representi acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret per a la presentació de sol·licituds.

La documentació que acredita degudament la condició de representació pot ser algun dels següents 
documents:
- Llibre de família
- Certificació del Registre Civil
- Resolució judicial

En cas que l’alumnat indiqui en la sol·licitud més d’una especialitat d’instrumental, la unitat gestora, previ compliment de tots els requisits, proposarà la concessió d’aquella que resulti més beneficiosa per a l’alumne/a.

2. La sol·licitud es podrà presentar pels següents canals:

a) Per mitjans electrònics a través del tràmit específic disponible a la Seu Electrónica de la 
Diputació:

https://seuelectronica.dipta.cat/

b) Presencialment, en suport paper, a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb cita prèvia concertada a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l’aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/?idioma=es_ES#nbb), en horari de 9 a 14 hores.

O per qualsevol de les altres vies que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l’acceptació de tots els requisits, obligacions i condicions inclosos en aquesta convocatòria.

3. A més a més, serà necessari que a banda del tràmit de la sol·licitud, l’alumne/a, progenitor/a, tutor/a faci el tràmit “Comunicació de dades fiscals i bancàries” a la Seu Electrònica de la Diputació:

https://seuelectronica.dipta.cat/

El/la sol·licitant pot no oposar-se a que la Diputació pugui consultar per serveis d’intermediació de dades públiques a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social amb la finalitat exclusiva de comprovar els requisits establerts per obtenir, percebre i mantenir la beca que es sol·licita.

Tanmateix, la Intervenció general comprovarà, pel procediment intern establert per Tresoreria, que el beneficiari no sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

En tot cas, en qualsevol moment del procediment la Diputació de Tarragona pot requerir al/la sol·licitant que aporti la documentació acreditativa necessària.

6. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins al dia 14 de juliol de 2023.

7. Criteri de valoració de les sol·licituds

L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

7.1 La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb el requisit contingut a l’apartat 3.2.1. es realitzarà d'acord amb el següent quadre:


8. Quantia individualitzada de les beques.

L’import de la beca és l’import equivalent al tant per cent que li correspongui de cada assignatura/unitat formativa que estableix la Norma reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona- Preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments artístics que s’ imparteixen als centres d’educació de la Diputació de Tarragona - vigents per al curs 2022/2023.

9. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió de beca i quantia total màxima de la beca.

 • Crèdit pressupostari al qual s’imputen les beques: aplicació pressupostària 2023/2020 /326/48000/01.
 • Quantia total màxima: 135.000 € (projecte pressupostari 2023/220/03).
 • L’assignació pressupostària es distribuirà, fins que s’esgoti la totalitat del crèdit, seguint l’ordre de puntuació obtinguda per les persones sol·licitants en aplicació del criteri de valoració del punt 7 d’aquesta convocatòria.
 • Aquest import màxim pot ser ampliable d'acord amb les sol·licituds rebudes i la disponibilitat pressupostària.


10. Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i resolució del procediment de la concessió de 
les beques

 

 • Òrgan competent per a la instrucció del procediment: SAC - Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.
 • Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, segons el vigent règim de delegacions en el moment d’aprovació de la convocatòria.


11. Termini de resolució i notificació

Termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment: 6 mesos a partir de la data 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

12. Mitjà de notificació

En la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici). La 
publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.

13. Indicació de si la resolució de concessió de beques posa fi a la via administrativa i, en cas 
contrari l’òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis per 
interposar-los.

La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa. Règim de recursos 
contra els actes dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’un mes des de 
l’endemà de la publicació, davant la presidenta de la Diputació.


14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho han de comunicar al centre 
educatiu i aquest, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius. En el supòsit que 
aquestes haguessin obtingut beca pel mateix concepte, han de reintegrar la totalitat d’acord amb la 
normativa vigent, prèvia resolució de revocació de la beca concedida.

15. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la 
mateixa finalitat.

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol ajut o beca atorgada, en concepte de matrícula per 
al mateix curs de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de 
Tarragona, per un altre organisme o ens, ja sigui públic o privat.

16. Diari oficial en el qual s'ha de publicar l'extracte de la convocatòria, per conducte de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de publicitat que 
estableixi la legislació autonòmica.

Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, als 
efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona.

En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi d'aquesta 
convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

17. Altres mitjans de publicitat

Aquesta convocatòria també es troba publicada al tauler d’anuncis de cada centre, a la web de cada 
centre educatiu i a la Seu Electrònica de la Diputació.

18. Acceptació de la beca

En el supòsit de concessió, la beca s’entén acceptada si la persona beneficiària no manifesta el 
contrari en el termini d’un mes comptat a partir de la data de publicació de l’acord de concessió a 
la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.

19. Gestió
L’incompliment del termini de presentació de les sol·licituds en els termes i la forma que es 
detallen en aquesta convocatòria suposa la inadmissió de la sol·licitud.

En els supòsits que les dades siguin incompletes o manqui documentació, es requerirà al 
sol·licitant perquè en el termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la notificació, 
esmeni la falta o aporti els documents preceptius.

La manca de presentació de qualsevol dels documents que es preveu en aquesta convocatòria, en els 
terminis establerts, comporta el desistiment de la sol·licitud. El desistiment de les sol·licituds 
es resoldrà per acord de la Junta de Govern.
 

20. Pagament
Una vegada notificada la concessió de beca i acceptada tàcitament per la persona beneficiària, es 
lliurarà l’import al compte bancari que la persona interessada ha fet constar al tràmit específic 
"Comunicació de dades fiscals i bancàries" a la següent adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/

En cas que les persones beneficiàries tinguin deutes amb la Diputació de Tarragona, es podrà
procedir a la compensació de crèdit.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a l’aprovació de la convocatòria, per import de
135.000  €,  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària  2023/2020/326/48000/01,  projecte 
pressupostari 2023/220/03).

Tercer. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació al Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i ordenar la remissió de la 
informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

Quart. Comunicar aquest acord als centres de Música i a la Intervenció General de la Diputació de 
Tarragona.


Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la 
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.