L'ingrés a la nostra comunitat educativa comporta un compromís, tant de l'alumne com de les famílies, envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne.  Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música, adreçat als alumnes més joves, i per l'altra tots els estudis de grau professional que corresponen al Conservatori i que requereixen coneixements musicals previs, suficients per afrontar aquesta etapa de l’ensenyament musical. 

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

 

D’acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el Departament d’Educació ha de convocar i organitzar la prova específica d’accés a tots els cursos de grau professional. La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, mitjançant resolució de caràcter anual publicada en el DOGC, convocarà les proves específiques d’accés i concretarà el calendari de les actuacions principals

 

Proves d’accés

Resultat proves d'accés a Grau Professional CURS 2020-21

Accés a 1r curs

NIFPRIMER EXERCICISEGON EXERCICI

NOTA FINAL

603P

5,76,7

6,2

440Z7,37,47,4
741A7,86,87,3
348J8,47,88,1
298M3,0xxxxxxxxxxxxxxxxNO APTE
291C6,06,36,2
281E5,07,36,2
767B7,48,07,7
006R7,57,17,3
364L7,27,77,5
550D5,77,36,5
836K8,08,48,2
860Z7,35,86,6
264E6,37,67,0
846G7,76,57,1
813M5,15,15,1
062A6,06,76,4
867G7,97,07,5
300A5,36,05,7
864N6,68,37,5
434C7,88,68,2
616Y8,18,48,3
580Q5,06,25,6
554N5,55,95,7
881F8,18,78,4
680V6,76,56,6

Accés a altres cursos

NIFPRIMER EXERCICISEGON EXERCICINOTA FINAL
388T5,06,55,8

 

Calendari d'inscripció a les proves

ATENCIÓ: Totes les dates proposades per al mes de juny i posteriors són provisionals i podran variar en funció de l'evolució de la pandèmia

Calendari d’inscripció 2020-2021

Calendari de les proves

 • Realització de la primera part de la prova d’accés al primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, entonació, audició i creació):  22 de juny
 • Realització de la resta de proves: a partir del  22 de juny
 • La publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions es farà de manera exclusiva a la web del conservatori. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar via correu electrònic a l’adreça cmreus@dipta.cat
 • Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Com en el cas anterior, excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial

Un cop realitzada i confirmada la preinscripció a les proves, ens posarem en contacte amb cada participant per informar-lo de tot allò que ha de saber a nivell organitzatiu per al dia/es de les proves.

Presentació de la sol·licitud

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la inscripció a les proves d'accés al grau professional, es farà a distància i amb suport informàtic. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació amb suport informàtic, el centre atendrà presencialment amb cita prèvia del sol·licitant, per tramitar la inscripció.

AMB SUPORT INFORMÀTIC

 1. . Descarregar i ompllir la sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés
 2. Escanejar o fotografiar la documentació necessària i acreditativa.
 3. Enviar per correu electrònic a: cmreus@dipta.cat
  1. La sol·licitud d’inscripció degudament emplenada
  2. Documentació necessària i acreditativa (escanejada o fotografiada.

Un cop rebuda la vostra documentació i revisada, es respondrà el correu en el qual farem arribar la matrícula corresponent amb l’import del preu públic a abonar. Caldrà retornar per correu electrònic una còpia escanejada o fotografiada del justificant de pagament del banc.  

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.

ALUMNAT QUE VULGUI CURSAR 2a ESPECIALIAT O TRASLLAT DE CENTRE

L’aumnnat que sol·liciti canviar de centre (trasllat d’expedient) haurà de descarregar i omplir la sol·licitud específica i continuar amb els pasos 2 i 3 de l’apartat anterior.

L’alumnat intern que vol accedir al grau profesional com a segona especialitat al mateix centre, haurà d’enviar la sol·licitud d’inscripció a les proves d’accés dins del període del 13 al 20 de maig i estarà exempt de fer la prova. 

PRESENCIALMENT AMB CITA PRÈVIA


De manera excepcional, els sol·licitants que no puguin fer la presentació amb suport informàtic, podran realitzar-la els dies  19 i 20 de maig de forma presencial al centre amb cita prèvia. És imprescindible que truquin al centre, al telèfon 977 34 59 50 durant el període d’inscripció, entre els dies 13 i 18 de maig de 9 a 14h , i se’ls citarà un dia i hora determinats dels destinats a la isncripció presencial. 

Per fer la inscripció de forma presencial caldrà, respectar el dia i hora concertat i complir una sèrie de requisits de seguretat:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Caldrà portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar;
 • Recomanem portar mascareta i guants
 • No hauran d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions

 

 

 

Documentació identificativa i necessària

 

El formulari de la sol·licitud d’inscripció s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

 • El DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

En el cas que accediu als beneficis o reduccions de l’import del preu públic per realitzar la prova, caldrà adjuntar la documentació acreditativa per gaudir-ne (carnet de família nombrosa, monoparental...).

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

La sol·licitud d’inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’efectui la matrícula i l’abonament del preu públic corresponent.

Preu, bonificacions, reduccions

El preu del dret d’examen d’accés al grau d’ensenyament professional als conservatoris de música de la Diputació de Tarragona és de 105,00 €.

El preu s'haurà de fer efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud per realitzar l'examen d'accés a l'ensenyament de música de grau professional.

No s’admetrà cap supòsit de devolució del preu abonat.

SituacióPreu prova d’accés
Sense bonificació105€
Família nombrosa GENERAL52,5€
Família nombrosa ESPECIALExempt
Família monoparental GENERAL52,5€
Família monoparental ESPECIALExempt
Discapacitat mínima del 33% de l’aspirantExempt
Víctimes de terrorismeExempt
Víctimes de violència de gènere i els seus fillsExempt


Bonificacions i reduccions

Famílies nombroses

De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, l’alumnat que acrediti ser membres de família nombrosa tindrà les reduccions següents:

Categoria família nombrosaReduccions
General50% import de la matrícula (52,5€)
Especial100% import de la matrícula

Famílies monoparentals

De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, l’alumnat que acrediti ser membre de família monoparental li serà d’aplicació les bonificacions següents:

Categories família monoparentaReduccions
General50% import de la matrícula (52,5€)
Especial100% import de la matrícula

Persones discapacitades

De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, l’alumnat amb un grau mínim de discapacitat del 33%  serà d’aplicació la bonificació següent:

Grau de discapacitatReduccions
Mínim 33%100% import de la matrícula

Víctimes del terrorisme

D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així com el cònjuge i els fills i filles es poden acollir a l’exempció següent:

 • 100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

 

Víctimes de violència de gènere i els seus fills

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills dependents, es poden acollir a l’exempció següent:

 • 100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció.

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.

Pagament

Un cop rebeu l’imprès de matrícula caldrà efectuar el pagament del preu públic que dona dret a realitzar la prova. Ons s’indicarà el número per realitzar la transferència bancària.

L’import s'haurà de fer efectiu en els cinc dies posteriors de la data de lliurament de l’imprés de matrícula al sol·licitant.

Posteriorment caldrà enviar per correu electrònic el justificant de pagament  a conreus@dipta.cat

 

Certificació i validesa de la prova

S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés, d'acord amb el model establert a cadascuna de les ordres que estableix l'organització de les proves específiques d'accés de cadascun dels ensenyaments professionals, esmentades a la part expositiva d'aquesta Resolució. Pel que fa als certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari. Per a casos excepcionals,  es podrà recollir al centre amb cita prèvia.

La superació de la prova d'accés és vàlida exclusivament per al curs acadèmic 2020-2021 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

L'admissió en un centre educatiu de les persones que superin la prova d'accés s'efectua d'acord amb el que preveu la Resolució per la qual s'aproven de les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021.

Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

Un mes abans de la data de la prova, com a mínim, aquestes persones hauran d’enviar per correu electrònic, a conreus@dipta.cat, la sol·licitud de suport tècnic o material acompanyada de la documentació següent (escanejada o fotografiada):

 1. Document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent.
 2. Sol·licitud d’inscripció a les proves.
 3. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda.
 4. Si escau, un certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
 5. Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació.

Descarregueu aquí la sol·licitud de suport tècnic o material

Horari de les proves

ACCÉS A 1R CURS DE GRAU PROFESSIONAL

DILLUNS 22 DE JUNY DE 2020 

EXERCICI DE LLENGUATGE MUSICAL I CANT CORAL

COMISSIÓ 1 - INSTRUMENTS DE VENT: Llovera (aula 10)

COMISSIÓ 2 – CORDA I GUITARRA: Llovera (aula 17)

COMISSIÓ 3 - PIANO: St Jaume (aula 11)

1a. Part:  Es realitzarà de forma col·lectiva:  Teoria, dictat i audició .

L’examen serà a les 10h, però els alumnes han de venir en l’horari que estan convocats.

CONVOCATÒRIA ALUMNES:

Comissió 1: els alumnes de l’especialitat de vent estan convocats a l’entrada de Llovera a les 9’30

Comissió 2: els alumnes de les especialitats de corda fregada i guitarra estan convocats a l’entrada de Llovera a les 9’45h

Comissió 3: els alumnes de piano estan convocats a les 9’45h a l’entrada de St Jaume

IMPORTANT: Els alumnes han de portar el seu llapis, bolígraf blau, goma, diapasó i mascareta. UN COP FINALITZADA LA PRIMERA PART ELS ALUMNES HAN DE MARXAR DEL CENTRE, NO ES PODEN ESPERAR AL CENTRE A CONTINUAR AMB LA SEGONA PART.

 

2a part

Prova individual: Entonació, cançó i lectures

COMISSIÓ 1 - LLOVERA

Lloc: aula 10 Llovera Aula d’estudi: aula 5

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

11’30h (es posa a estudiar a les 11’20h)

E.A.L

11’45h

M.A.O

12h

A.B.Q

12’15h

B.F.G

12’30h

M.G.M

12’45h

N.O.M

13h

D.P.G

13’15h

P.R.C

13’30h

M.V.M

 

COMISSIÓ 2 - LLOVERA

Lloc: Aula 17 Llovera Aula d’estudi: aula 11

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

11’30h (convocada 11’20h per estudiar)

T.A.H

11’45h

A.F.N

12h

E.G.M

12’15h

J.M.R

12’30h

X.M.C

12’45h

E.P.D

13h

E.S.V

13’15h

C.S.C

13’30h

X.Z

 

COMISSIÓ 3 – SANT JAUME

Lloc: Aula 11 SANT JAUME Aula d’estudi: aula 13

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

11’30h (convocada 11’20h per estudiar)

M.A.Y

11’45h

A.A.C

12h

A.A.J

12’15h

N.B.F

12’30h

A.F.A

12’45h

M.F.V

13h

A.M.M

13’15h

R.R.J

 

Dimarts 23 DE JUNY DE 2020

3a part - PROVA D’INSTRUMENT

COMISSIO 1 – Llovera: aula 10 Aula d’estudi: Aula 5

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

9:30h (convocat 9’20h per estudiar lectura a vista)

A.B.Q (clarinet)

9’55h

B.F.G (clarinet)

10’20h

N.O.M (clarinet)

10’45h

D.P.G (clarinet)

11’10h

E.A.L (fagot)

11’35h

P.R.C (fagot)

12h

M.A.O (trompeta)

12’25h

M.V.M (trompa)

12’50h

M.G.M (flauta)

 

COMISSIO 2 – LLOVERA AULA 17 Aula d’estudi : Aula 11

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

9’30h (convocat 9’20h per estudiar lectura a vista)

A.F.N (guitarra)

9’55h

E.G.M (guitarra)

10’20h

J.M.R (guitarra)

10’45h

X.M.C (guitarra)

11’10h

E.P.D (violí)

11’35h

C.S.C (violí)

12h

X.Z (violí)

12’25h

E.S.V (violoncel)

12’50h

T.A.H (contrabaix)

 

COMISSIO 3 – ST JAUME AULA 11 Aula d’estudi: Aula 13

ELS ALUMNES CAL QUE ESTIGUIN 10 MINUTS ABANS DE L’HORA PER PREPARAR LECTURA A VISTA

9’30h (convocat 9’20h per estudiar lectura a vista)

M.A.Y

9’55h

A.A.C

10’20h

A.A.J

10’45h

N.B.F

11’10h

A.F.A

11’35h

M.F.V

12h

A.M.M

12’25h

R.R.J

 

 

Dijous 25 DE JUNY 2020 – ACCÉS A ALTRES CURSOS

COMISSIO 4 – LLOVERA AULA 17

1a Part: Prova de llenguatge Musical: 9:30h

2a part: Prova d’instrument: 11h

Lloc: Aula 17 Aula d’estudi: Aula 11

M.A.T (violoncel)

 

Orientacions i model de les proves

Orientacions i models de les proves

Per Accedir als estudis de 1r Curs

Per accedir als estudis de 1r Curs, consulteu els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departament d’ Ensenyament per al curs 2020-2021

 

Per accedir als estudis de 2n a 6è curs:

Estructura de la prova

La prova constarà de dos exercicis:

1.- Llenguatge musical Resoldre les qüestions referides a la matèria, de les quals es donen indicacions al document de llenguatge musical per cada curs.

2.- Instrument

a) Lectura a vista per a totes les especialitats, consisteix a: - interpretar a vista un fragment musical inèdit adequat al curs.

b) Interpretació del repertori: - per a totes les especialitats menys cant: interpretar dos estudis i dues obres, triats per la comissió avaluadora, del llistat presentat per l’alumne (veure procediments corresponents a l’apartat següent).

c) Música de cambra: - interpretar una obra de música de cambra, si s’escau,  d’acord amb el projecte educatiu del centre.

S’aconsella que unes setmanes abans de la data de la prova d’accès, l’aspirant presenti el seu repertori escollit al cap del departament instrumental corresponent del centre per a la seva valoració. També és important posar-se en contacte mab el cap de departament de Llenguatge Musical.

Models de proves d’accés al Grau Professional (2n a 6è de GP)

Clarinet

Contrabaix

Fagot

Flauta

Guitarra

Oboè

Percussió

Piano

Saxòfon

Trombó

Trompa

Trompeta

Violí

Viola

Violoncel

 

Llenguatge musical:

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte

A través del correu electrònic: cmreus@dipta.cat

A través del telèfon: 977 34 59 50 (de 9 a 13h i de 16h a 18h) de dilluns a divendres